زمان تحویل بسته پستی

آموزش طراحی کانگورو


آموزش طراحی کانگورو

 

 

پيكر كانگورو كيسه‌دار استراليايی موضوع ايد‌ه‌آلی برای عكاسی است، زيرا كه اغلب می‌توانيد آنها را در حال چريدن يا نگاه كردن ثابت و بی‌حركت بيابيد. اين كانگورو با سری كه مستقيماً به شما خيره شده و دم بلندش كه بر روی زمين قرار گرفته، مثال خوبی از طبيعت آرام اين حيوان بی‌نظير است.

 

 

 

بافت را تمرين كنيم پوست كانگورو ضخيم و فشرده است و بافتی يكدست و يكرنگ دارد. من از كندوكاو در پيچ و خم‌های بافت خز كانگورو در طراحی لذت می‌برم. 

 

 

 

 

 

 

گام ۱

عكس كانگورو را بزرگ و خطوط خارجی آن را بر روی كاغذ اسكيس منتقل كردم. همچنين چشم‌ها، بيني، پوزه، و دهان و كمی از جزئيات خزها و همچنين خط افق را كه بعداً از آن برای مشخص كردن سطح زمين استفاده خواهم كرد، كشيدم. سپس با مداد چنگكي ۲ ميلی‌متری با نوک HB اين خطوط را به كاغذ طراحی پرس گرم منتقل ساختم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام ۲

با دقت به وسيلۀ پاک‌كن خميری خطوط سر را پاک كرده و تنها اثر محوی از آن را باقی گذاشتم. با مداد چنگكي نوک 2H تيز كار را از گوش‌ها به سمت پايين بدن شروع كرده و ضربات كوتاه و سريعی را به عنوان لايۀ زيرين خز كه به عنوان خطوط راهنما خواهند بود، اضافه كردم. چشم‌ها، نورخوردگی گونه‌ها، پوزه و گوش‌ها را سفيد باقی گذاشتم.

 

 

گام ۳

با مداد چنگكی با نوک HB تيز، لايۀ دوم خز را شروع كردم. با استفاده از ضربات چرخشی كوتاه و دنبال كردن جهت رويش خزها بر شكل دادن و تيره كردن تمركز كردم. به طور مرتب مداد را تيز كردم و طول ضربات و نقطۀ شروع آنها را تصادفی انتخاب كردم تا از به وجود آمدن لبه‌های ناهمگون و شكستگي جلوگيری كنم. از تيره كردن قسمت‌های نورخورده خودداری ورزيدم.

 

 

گام ۴

با مداد چنگكی HB پهن و با ضربات دايره‌ای‌شكل، تيرگی يكدستی را برای چشم‌ها و سطح چرم‌گون بينی ايجاد كردم. اين عمل را چندين بار تكرار و به مرور اين سطوح را تيره كردم و مراقب بودم كه بيش از حد فشار وارد نكنم. برای ايجاد نورخوردگی‌های چشم‌ها، پاک‌كن خميری را به شكل نوک تيز درآورده و گرافيت را از سطح كار برداشتم. با استفاده از مداد چنگكی با نوک 2B بسيار تيز، لبه‌های چشم‌ها و سوراخ‌های بينی را با دقت تيره كردم تا عميق‌ترين تيرگی آنها را ايجاد كنم.

 

 

گام ۵

به طور مرتب مداد 2B را تيز و با ضربات كوتاه تيره‌ترين قسمت‌های سر را ترسيم كردم. با دنبال كردن جهت رويش خزها و با افزودن تيرگی كنتراست بيشتری به بينی، دهان و گوش‌ها دادم. تيرگی‌های درون گوش را با توجه ويژه اضافه كردم، زيرا كه آنها فضای منفی را برای قسمت‌های سفيد تشكيل می‌دهند. تيرگی عميق گوش درونی باعث ايجاد ظاهر خزهای سفيد گوش بيرونی می‌شود. با دقت و با استفاده از مداد 2B ضرباتی را به درون ناحيۀ سفيد اضافه كردم تا عمق بيشتری داده باشم و باعث شود كه سفيدی‌ها بهتر نمايان شوند.

 

 

گام ۶

يک بار ديگر با مداد چنگكی HB نوک تيز بر روي كل ناحيۀ سر سايه‌های نازكی را اضافه و جزئيات را مشخص‌تر كردم. اين لايۀ آخر باعث يكدست شدن لايه‌های زيرين شده و بافت صاف و يكدستی را نمايان می‌كند. سپس با استفاده تناویي از دو مداد HB و 2H خطوط پايين گردن را ترسيم كردم. بدين نحو، سر را كه پايان يافته است به بدن متصل كردم. از تكنيک استفاده شده در ناحيۀ سر استفاده كرده و كار به سمت پايين بدن را ادامه دادم. ابتدا خطوط خارجی را پاک‌كن خميری كم‌رنگ كردم و سپس با مداد چنگكی 2H نوک‌تيز كار بر روی بازوی جلويی و پشت كانگورو را ادامه داده و ضربه‌ها را در جهت رويش خز اضافه كردم و مراقب بودم تا هيچ  الگوی مشخصی را دنبال نكنند. به طور مرتب عكسی را بررسی كردم تا ضربه‌ها در جهت رويش خز باشند.

 

 

 

گام ۷

از مداد چنگكی با نوک HB تيز برای اجرای لايۀ دوم استفاده كردم. برای ناحيه‌های تيره‌تر ضربه‌ها را نزديک به هم و مناطق روشن را با ضربه‌هايی با فاصلۀ بيشتر ايجاد كردم. متوجه شدم كه خزهای پشت كانگورو بلندتر و مواج‌ترند. در نتيجه طرح را به همين شكل پياده كردم. برای خزهای پشت و پهلو ضربه‌ها را كوتاه و نزديک به هم ايجاد كردم و گذاشتم تا لايۀ ايجاد شده با مداد HB با لايۀ 2B به هم آميخته گردد. سپس از مداد 2B با نوک تيز استفاده كرده و با افزودن تيرگی به خز شكل و فرم دادم. از مداد 2B استفاده كرده و منطقۀ بالای بازوی راست و جلو شانه‌ها را تيره كردم تا دستۀ خزهای سفيد سينه را مشخص كنم. همچنين با تيره كردن پنجه‌های جلويی به آنها شكل دادم.

 

 

گام ۸

براي نمايش درخشش نور خورشيد بر روی بدن، بعضی قسمت‌های نورخورده بر روی پا و باسن را سفيد رها كردم. همچنين قسمت‌های كوچكی را بر روی دم سفيد باقي گذاشتم تا در مراحل بعدی دسته‌های علف را بر روی آن قرار دهم. با قرار دادن علف‌ها بر روی دم اين حس به بيننده القاء می‌شود كه دم بر روی زمين قرار گرفته است. اضافه كردن لايۀ زيرين خز را با مداد 2H چنگكی برای بقيۀ بدن و دم ادامه دادم. لايۀ دوم را با مداد HB افزودم و مراقب بودم تا بخش‌هايی از پا، باسن و دم را سفيد باقی بگذارم. ضربه‌ها را در اطراف باسن شل‌تر كرده و به آنها طول بيشتر و اندكی موج اضافه كردم. برای نمايش خز كوتاه‌تر و پرپشت‌تر دم، ضربه‌ها را بيشتر كردم.

 

 


گام ۹

با مداد چنگكی 2B پشت و پايين دم را ايجاد كردم. دم كاملاً تيره است و الزاماً در چند مرحله لايه‌های گرافيت را به آن اضافه كرد تا تيرگی مناسب ساخته شود. لبه‌های پشت و دم را كمی روشن‌تر باقی گذاشتم تا شكل گرد را شبيه‌سازی كرده و حالت سه‌بُعدی آن را ايجاد كنم و به سراغ پاها رفته و سپس از كم‌رنگ كردن خطوط با پاک‌كن خميری، از مداد HB و ضربات كم‌رنگ برای ايجاد خزهای نازک آن استفاده كردم. در قسمت‌های كنار و پشت پا انعكاس نور ديده می‌شود در نتيجه اين قسمت‌ها را روشن‌تر ايجاد كردم. من در اينجا تنها از مداد HB با نوک تيز استفاده كردم، زيرا كه محدودۀ وسيعی از تيرگی را دارا نيست، امّا بافت را با قرار دادن چند لايه بر روی هم ايجاد كردم. تنها براي ناحيۀ اطراف مچ پا و زير باسن از چند ضربۀ مداد 2B استفاده كردم.

 

 

گام ۱۰

با مداد چنگكی HB  با نوک تيز با ملايمت بر روی كل بدن و سر كار كرده و خزها را مشخص‌تر كردم. با مراجعه به عكس تغييراتی را بر روی طرح ايجاد و پنجه‌ها را مشخص‌تر كردم. تيرگی زير شانه و گردن را عميق‌تر كرده و خزهای بيشتری را بر روی باسن و پشت قرار دادم. از پاک‌كن خميری برای مشخص‌ کردن نورخوردگی‌ها و سفيدی‌های روی پا بهره گرفتم. در حين انجام اين تغييرات مراقب بودم كه سطح طراحی را دستكاری و لک نكنم. برای مشخص كردن خزها به ضربه‌های شكسته و جدای از هم نياز است و هرگونه لک‌شدگی كار را خراب خواهد كرد.

 

 

 

گام ۱۱

در اين مرحله سطح زير پای كانگورو را مشخص كردم. برای اين كار از مداد چنگكي با نوک HB تيز استفاده كرده و با ضربات آزاد و هلالي علف‌ها را به كار اضافه كردم. برای جلوگيری از ايجاد يكنواختی و الگوی مشخص، ضربه‌ها را با طول متنوع و در جهات مختلف ايجاد كردم. بر روی قسمت‌هايی از دم كه در مرحلۀ ۸ سفيد باقي گذاشته بودم، علف‌ها را اضافه كردم. خط راهنمايی را كه به عنوان خط افق كشيده بودم با پاک‌كن خميری زدوده و كم‌رنگ و رديفی از علف‌ها را جايگزين آن كردم. كار را بسيار سريع و بدون تمركز بر روی جزئيات انجام دادم و علف‌ها را آزادانه و با حداقل جزئيات كشيدم.

 

 

 

گام ۱۲

كار بر روی علف‌ها را ادامه دادم و برای مشخص كردن زمينۀ زير پای كانگورو علف‌های آن قسمت را تيره‌تر كردم. پس از كسب رضايت از طراحی، كار را امضا و با اسپری فيكساتيو آن را از لک شدن محافظت كردم.

 

 

 

برگرفته از کتاب:  

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
اصول پایه‌ای ترکیب‌بندی

 

اصول پایه‌ای ترکیب‌بندی

 

یک تركیب‌بندی موفق چشم بیننده را به درون آن هدایت می‌كند و بر نقطۀ جذابیت یا نقطۀ كانونی تأكید می‌كند.

آموزش طراحی چهره

 

آموزش طراحی چهره

 

طرح كلی سخت‌ترين مرحلۀ كار در طراحی از يک كودک نُه ساله، بی‌حركت نشاندن اوست.

ابزار و مواد مورد نیاز طراحی

 

ابزار و مواد مورد نیاز طراحی

 

در اینجا تعدادی از ابزار و مواد مورد نیاز طراحی که بیشترین کاربرد را برای خلق آثار هنری دارند معرفی می‌کنیم.

آموزش طراحی کانگورو

 

آموزش طراحی کانگورو

 

پيكر كانگورو كيسه‌دار استراليايی موضوع ايد‌ه‌آلی برای عكاسی است، زيرا كه اغلب می‌توانيد آنها را در حال چريدن يا نگاه كردن ثابت و بی‌حركت بيابيد.

تعیین خطوط طراحی


تعیین خطوط طراحی


هنرمند از مدادش به‌گونه‌ای استفاده كرده كه خطوط مداد نزديک به‌هم قرار گيرند تا طراحی‌اش واقع‌گرايانه‌تر به‌نظر برسد.